Algemene voorwaarden

Voor Klussers

Ten aanzien van de dienstverlening van Kluslink gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Kluslink aanvaardt de klusser aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1.     Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Klusser om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.     Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een Klanten.

1.3.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4.     Credit: een door Kluslink aan de Klusser ter beschikking gesteld tegoed dat gebruikt kan worden op het platform.

1.5.     Dienst: de dienstverlening die door Kluslink wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.6.     Klant: de klant die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Klanten en Klussers.

1.7.     Vergoeding: de door de Klusser na het verkrijgen van een Klus naar aanleiding van een Reactie verschuldigde vergoeding, zoals nader gedefinieerd in artikel 19.1 van deze Algemene Voorwaarden.

1.8.     Klus: gegevens die op initatief van de Klanten waaraan de Klusser een Reactie heeft gezonden worden verstrekt en waarmee de Klusser rechtstreeks of via Kluslink in contact kan treden met de Klanten.

1.9.     Klanten: de natuurlijke persoon die een opdracht voor (klus)werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van (klus)werkzaamheden aan een Klusser met gebruikmaking van het Platform.

1.10.    Klusser: de natuurlijke persoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Klanten respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Klanten. Elke Klusser wordt gezien als niet zakelijk en derhalve zijn, voor zover in deze Algemene Voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, de wettelijke regels voor consumenten overeenkomsten van toepassing, en niet de regels die gelden voor zakelijke overeenkomsten.

1.11.    Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kluslink en Klusser met betrekking tot de Dienst, waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.12.    Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het Klusprofiel, de reviews en de projecten van de Klusser. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Kluslink gewijzigd worden.

1.13.    Platform: het door Kluslink via de website www.Kluslink.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Klanten en Klussers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.14.    Reactie: iedere reactie van de Klusser op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.15.    Kluslink: de besloten vennootschap Kluslink BV, gevestigd te (6651 KH) Heemstraweg 123f Druten.

Artikel 2.    Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Kluslink en de Klusser en de Klant.

2.2.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Kluslink deze ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Klusser. Indien de Klusser met de nieuwe wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Klusser de Overeenkomst tussen partijen opzeggen tot het moment dat de wijzigingen in werking treden.

2.3.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Kluslink en de Klusser zijn overeengekomen.

2.4.     Kluslink wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Klusser van de hand.

2.5.     Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Klusser en Kluslink, wordt de Klusser geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

2.6.     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Kluslink zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Totstandkoming Overeenkomst

3.1.     Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. Kluslink beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

3.2.     Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst, nu de Klusser niet kwalificeert als een consument.

Artikel 4.    Dienstverlening

4.1.     Kluslink biedt een platform aan waarop Klanten en Klussers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Kluslink heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Klant door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3.     Kluslink heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen is echter afkomstig van de Klanten. Deze Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Kluslink draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Klanten. Evenmin draagt Kluslink verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Klanten en Klussers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Kluslink stelt.

4.4.    Kluslink biedt de door haar zelf geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op “as is” basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Kluslink niet:

(a)  dat de informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Klanten opgegeven informatie;

(b)  dat het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

(c)  dat derden niet het Platform en/of de systemen van Kluslink onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 5.    Onderhoud

5.1.     Kluslink is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Kluslink ontstaat. Kluslink is niet gehouden om Klanten daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 6.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

6.1.     Uitsluitend natuurlijke personen zich toeleggen op het uitvoeren van kluswerkzaamheden, zullen zich als Klusser registeren op het Platform. Daaronder vallen niet uitzendbureaus en soortgelijke ondernemingen.

6.2.     De Klusser garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot de naam, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Klusser:

(a)  dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten;

(b)  al houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving;

(c)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen voor Klussers die Kluslink stelt en die Kluslink van tijd tot tijd via het Platform of op andere wijze aan de Klusser communiceert. Kluslink zal wezenlijk nieuwe kwaliteitscriteria altijd voor inwerkingtreding daarvan aan de Klusser communiceren en de Klusser een redelijk termijn gunnen om hem in staat te stellen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen; en

(d)  dat hij te allen tijde zal (blijven) voldoen aan de op dat moment gelden de huisregels, zoals die op het Platform worden gecommuniceerd. De huisregels kunnen door Kluslink van tijd tot tijd worden aangepast.

6.3.     Klusser zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het verkrijgen van een opdracht voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden voor een Klanten. Klusser zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Klanten.

6.4.     Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Reacties, offertes, aanbiedingen, informatie over werkzaamheden en producten geeft de Klusser toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Klusser is ermee bekend dat de positionering van zijn Reactie, offerte, aanbiedingen en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

6.5.     De Klusser is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Klanten niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van Kluslink niet zal schaden.

6.6.     De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

(a)  materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

(b)  materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;

(c)  materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Kluslink of derden worden geschonden;

(d)  materiaal dat naar de mening van Kluslink in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

(e)  materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

(f)  een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

(g)  materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

(h)  materiaal dat in strijd is met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden.

6.7.     Klusser zal Reacties plaatsen via het Platform en zal geen contactgegevens met de Klanten delen totdat hij een Klus heeft ontvangen in respons op een Reactie. Klusser zal niet door het uitwisselen van contactgegevens of op enige andere wijze trachten de betaling van de Vergoeding aan Kluslink te omzeilen.

6.8.     Kluslink behoudt zich het recht voor de door de Klusser opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Kluslink behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Klusser op schadevergoeding.

6.9.     Overeenkomsten tussen de Klanten en de Klusser komen pas tot stand op het moment dat Klanten dit uitdrukkelijk aan de Klusser heeft bevestigd. Kluslink is bij Overeenkomsten tussen de Klanten en de Klusser geen partij. Kluslink kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Klanten om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Klussers om die werkzaamheden uit te voeren. Klusser vrijwaart Kluslink jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

6.10.    Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Klusser worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Klanten te verzamelen voor welk doel dan ook.

6.11.    Indien de Klusser in strijd handelt met het in artikel 6.10 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Kluslink om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Klusser te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7.    Reviews

7.1.     Een Klanten heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Klusser met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Klanten verstrekt. Klanten zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.2.     De inhoud van een review wordt bepaald door de Klanten. Kluslink heeft daar geen invloed op en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Kluslink is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de inhoud van een review.

7.3.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

7.4.     Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a)  een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

(b)  een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten ten aanzien van een Klusser;

(c)  een review mag geen links en/of scripts bevatten; en

(d)  een review dient te zijn toegevoegd door de Klanten en dient betrekking te hebben op de Klusser van wie de Klanten een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Klanten een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8.    Privacy

8.1.     Kluslink verwerkt persoonsgegevens van Klanten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8.2.     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Kluslink, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 9.    Account en informatieverstrekking door de Klusser

9.1.     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Kluslink dient een Account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

9.2.     Kluslink kan van tijd tot tijd aanvullende informatie opvragen van de Klusser. De Klusser zal deze informatie op eerste verzoek aan Kluslink verstrekken. Verstrekt de Klusser de aanvullende informatie niet binnen 14 (veertien) dagen na het verzoek van Kluslink, dan heeft Kluslink het recht om het Account te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is.

9.3.     Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Kluslink de aanvraag tot het aanmaken van een Account schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd en daarmee heeft aanvaard. De Klusser kan pas Reacties plaatsen met het Account als Kluslink vastgesteld heeft dat de Klusser voldoet aan de op dat moment geldende kwaliteitseisen.

9.4.     Kluslink is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Reactie, Advertentie, opdracht, review, bieding of andere informatie door de Klusser te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat de Klusser niet voldoet aan de kwaliteitscriteria van Kluslink, dat er een vermoeden is dat de Klusser in strijd handelt met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Klusser eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

9.5.     Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Klusser verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klusser mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Klusser is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Kluslink voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

9.6.     Kluslink is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang van het functioneren van de Dienst.

Artikel 10.    Intellectuele eigendomsrechten

10.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Kluslink en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Klanten is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

10.2.     Het is de Klusser niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Kluslink, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Klusser niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kluslink, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

10.3.     De Klusser garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Klusser vrijwaart Kluslink volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 11.    Uitsluiting

11.1.     Kluslink behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Overeenkomst te ontbinden en de Klusser uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geïnde vergoedingen terug te betalen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a)  de Klusser op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b)  de Klusser inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c)  Kluslink een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Klusser zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten;

(d)  de Klusser een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft;

(e)  de Klusser een review plaatst over een opdracht die door de Klusser zelf is uitgevoerd of indien de Klusser zich anderszins valselijk voordoet als een Klanten op het Platform;

(f)  de Klusser via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van andere Klussers voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden;

(g)  de Klusser in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving;

(h)  de Klusser de betaling van de Vergoeding op enige wijze tracht te omzeilen;

(i)  de Klusser niet (langer) voldoet aan de door Kluslink gestelde kwaliteitseisen; en

(j)  de Klusser medewerkers van Kluslink of Klanten onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 12.    Overmacht

12.1.     Kluslink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Kluslink gebruikt maakt, hacks en internetstoringen.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid Kluslink

13.1.     Kluslink is alleen aansprakelijk voor directe schade die de Klusser lijdt. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Klusser redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Kluslink te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Kluslink wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

13.2.     De totale aansprakelijkheid van Kluslink bedraagt nooit meer dan de totale vergoeding die Klusser aan Kluslink voor de dienst betaald heeft in de twaalf maanden voordat de schadeveroorzakende gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van 200 (tweehonderd) euro.

13.3.     Iedere aansprakelijkheid van Kluslink voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Kluslink niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klusser die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

13.4.     Niets in deze Overeenkomst beperkt de aansprakelijkheid van Kluslink die ontstaan is door opzet of grove schuld aan de zijde van Kluslink of haar management.

Artikel 14.    Verwijzingen

14.1.     Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Kluslink heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid.

Artikel 15.    Beveiliging

15.1.     Kluslink spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Kluslink legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 16.    Melding van Inbreuk

16.1.     Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

16.2.     Indien een Klusser van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Kluslink melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door deze Klusser op te geven gegevens zal Kluslink de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Kluslink voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Klusser zal Kluslink op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Kluslink worden verwijderd. Door het doen van een melding vrijwaart de Klusser Kluslink voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Kluslink lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 Artikel 18.1    Duur en beëindiging Overeenkomsten voor bepaalde duur

18.2.     De Overeenkomst tussen Kluslink en de Klusser wordt aangegaan voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een abonnementsperiode is in dat geval gelijk aan de startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de initiële periode en iedere daarop volgende verlengde periode wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar, tenzij Kluslink ten minste een maand van tevoren aangeeft dat zij de Overeenkomst niet zal verlengen en/of Klusser de Overeenkomst opzegt in overeenstemming met lid 3 van dit Artikel 18. Bij verlenging wordt het gekozen abonnement inclusief instellingen voor de duur van de initiële periode voortgezet.

18.3.     De Overeenkomst kan door de Klusser, als deze is ingelogd via “Mijn Account”, online worden opgezegd telkens tegen het einde van de dan geldende looptijd. De Klusser moet hiervoor gebruik maken van het daarvoor bestemde opzegproces op http://www.Kluslink.nl/Klusser/account. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen. De opzegging dient uiterlijk op de laatste dag van de dan geldende looptijd door Kluslink ontvangen te zijn. Wordt de opzegging later ontvangen, dan wordt de duur van de Overeenkomst conform lid 1 van dit artikel automatisch verlengd voor de duur van 1 (een) jaar.

18.4.     Indien de Klusser in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst, heeft Kluslink het recht de Overeenkomst met onmiddelijke ingang en zondere nadere ingebrekestelling te ontbinden, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Klusser niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan Kluslink.

Artikel 19.    Tarieven en vergoedingen

19.1.     De Klusser is aan Kluslink geen vergoeding (de “Vergoeding”) verschuldigd indien hij naar aanleiding van een Reactie een Klus ontvangt.

19.2.     Alle door Kluslink vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

19.3.     Kluslink ontvangt de Vergoeding van de Klant en zal het afgesproken uurloon en eventuele voorfietskosten zo spoedig mogelijk uit betalen aan Klusser. Hier kunnen echter geen rechten aan verleend worden. Wel zal Kluslink alles in het werk stellen om de Vergoeding binnen te halen als de klant verzaakt.

19.4.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Klusser niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Kluslink volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Vergoeding. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door Kluslink gewijzigd worden.

19.8.     Kluslink is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet.

Artikel 20.    Betaling

20.1.     De Vergoeding wordt door Kluslink in rekening gebracht bij de Klant. En zal binnen de streeftijd van 2 werkdagen op rekening van Klusser staan mits Klant betaald heeft.

20.2.     Betaling vindt plaats door middel van automatische overboeking.  Indien Kluslink op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen van Klant worden direct in mindering gebracht. Bij terugboekingen of foute rekeningnummers, is Kluslink gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

20.3.     Indien de incasso bij Klant niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, indien de Klant de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan de Klusser medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Klant automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Kluslink, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Klant vanaf dat moment geblokkeerd en is het plaatsen van Reacties niet meer mogelijk.

20.4.     Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Kluslink de vordering ter incasso uit handen geven. De Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

20.5.     Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan. 

Artikel 21.    Geschillen

21.1.     Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Kluslink en Klusser, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

21.2.     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem, Nederland.

Druten, Januari 2020

Voor Klanten

Ten aanzien van de dienstverlening van Kluslink gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van het Platform van Kluslink aanvaardt de Klanten aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1.    Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1.     Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Klanten om gebruik te maken van de Diensten.

1.2.     Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een opdracht voor (klus)werkzaamheden wordt aangeboden door een Klanten.

1.3.     Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

1.4.     Dienst(en): de dienstverlening die door Kluslink wordt aangeboden, bestaande uit onder meer het aanbieden van het Platform.

1.5.     Klant: de klant die op welke manier dan ook gebruikmaakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Klanten en Klussers.

1.6.     Klanten: de natuurlijke persoon die een opdracht voor (klus)werkzaamheden aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van (klus)werkzaamheden aan een Klusser, met gebruikmaking van het Platform.

1.7.     Klusser: de natuurlijke persoon die zich door middel van het Platform beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Klanten respectievelijk die reageert op één of meer opdrachten van een Klanten.

1.8.     Overeenkomst: de overeenkomst tussen Kluslink en de Klanten met betrekking tot de Dienst waar deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken.

1.9.     Profielpagina: een pagina op het Platform met een overzicht van het Klusprofiel, de reviews en de projecten van de Klusser. De opzet van de Profielpagina en het soort gegevens dat daarop wordt opgenomen kan van tijd tot tijd door Kluslink gewijzigd worden.

1.10.     Platform: het door Kluslink via de website www.Kluslink.nl, een applicatie of enige andere wijze aangeboden platform waarop Klanten en Klussers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van kluswerkzaamheden.

1.11.     Reactie: iedere reactie van de Klusser op een Advertentie, ongeacht de inhoud daarvan.

1.12.     Kluslink: de besloten vennootschap Kluslink BV, gevestigd te (6651 ZW) Heemstraweg 213d.

Artikel 2.    Algemeen

2.1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Kluslink en de Klanten.

2.2.     Op de Diensten die door Kluslink aan Klussers worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Kluslink voor Klussers” van toepassing.

2.3.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen. Indien het gaat om inhoudelijke wijzigingen, dan zal Kluslink deze tenminste 30 dagen voor de wijzigingen in werking treden communiceren aan de Klanten. Indien de Klanten met de wijzigingen niet akkoord wenst te gaan, dan kan de Klanten tot het moment dat de wijzigingen in werking treden zijn Account verwijderen. Blijft de Klanten het Platform en de Dienst na het einde van de Overeenkomst gebruiken, dan stemt hij daarmee in met de toepasselijkheid van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden.

2.4.     Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Kluslink en de Klanten zijn overeengekomen.

2.5.     Kluslink wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Klanten van de hand.

2.6.     Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Klanten en Kluslink, wordt de Klanten geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten, tenzij partijen uitdrukkelijk iets anders overeenkomen.

2.7.     Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Kluslink zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3.    Totstandkoming overeenkomst en inhoud Dienstverlening

3.1.     De Overeenkomst voor het gebruik van de Dienst komt tot stand doordat de Klanten zich registreert via het Platform en er door Kluslink een Account wordt aangemaakt.

3.2.     Kluslink biedt een platform aan waarop Klanten en Klussers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden. Kluslink heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Klant of Klusser door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

3.3.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Dienst aan te passen en/of te beëindigen. Kluslink zal zich inspannen om een beëindiging van de Dienst tijdig aan te kondigen.

3.4.     Kluslink heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen zijn echter afkomstig van de Klanten of Klussers. Deze Klanten en Klussers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Kluslink draagt voor de inhoud van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews en voorstellen geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Klanten en Klussers. Evenmin draagt Kluslink verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Klanten en Klussers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting, de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en het voldoen aan de kwaliteitseisen die Kluslink stelt.

3.5.     Kluslink kan niet garanderen dat:

(a) alle informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Klanten en Klussers opgegeven informatie;

(b) het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en dat

(c) derden niet het Platform en/of de systemen van Kluslink onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4.    Onderhoud en onderbreking van de Dienst

4.1.     Kluslink is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang daartoe te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Kluslink ontstaat. Kluslink is niet gehouden om Klanten over een dergelijke onderbreking van de Dienst (al dan niet vooraf) over te informeren.

Artikel 5.    Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

5.1.     De Klanten garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.

5.2.     Klanten zal slechts berichten plaatsen op en versturen via het Platform met als doel het publiceren van een opdracht en het (mogelijk) laten uitvoeren van kluswerkzaamheden door een Klusser. Klanten zal geen berichten plaatsen met een inhoud en/of ten behoeve van enige doeleinden waarvoor de Dienst kennelijk niet is bedoeld en zal zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan Klanten.

5.3.     Door het aanbieden van gegevens op het Platform, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, reviews en andere berichten geeft de Klanten toestemming deze gegevens op het Platform te publiceren en garandeert de Klanten tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Klanten is ermee bekend dat de positionering van zijn Advertentie, reviews en andere informatie op het Platform afhankelijk is van een aantal factoren en dat hij geen aanspraak kan maken op een bepaalde positionering.

5.4.     De Klanten is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op het Platform gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving is en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Klanten niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Kluslink niet zal schaden.

5.5.     De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op het Platform worden geplaatst:

(a) materiaal dat in strijd is met enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving of met deze Algemene Voorwaarden;

(b) materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom of de gezondheid van anderen;

(c) materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee andere rechten van Kluslink of derden worden geschonden;

(d) materiaal dat naar de mening van Kluslink in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;

(e) materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de Dienst of het Platform concurrerende of vergelijkbare dienst, website of platform;

(f) een Advertentie die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;

(g) materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;

(h) materiaal dat in strijd is met artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

5.6.     Kluslink behoudt zich het recht voor de door de Klanten opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Kluslink behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties en reviews en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Klanten op schadevergoeding.

5.7.     Overeenkomsten tussen de Klanten en de Klusser komen pas tot stand op het moment dat Klanten dit uitdrukkelijk aan de Klusser heeft bevestigd. Kluslink is bij overeenkomsten tussen de Klanten en de Klusser geen partij. Kluslink kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Klanten om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Klussers om die werkzaamheden uit te voeren. Klant vrijwaart Kluslink jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.8.     Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van het Platform door de Klanten worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Klanten te verzamelen voor welke reden dan ook.

5.9.     Indien de Klanten in strijd handelt met het in artikel 5.8 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Kluslink om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Klant te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5.10.     Het is niet toegestaan op een Advertentie of andere berichten op het Platform te plaatsen ten behoeve van werving voor vast dienstverband, promotie activiteiten, onderzoek en/of programma’s.

Artikel 6.    Reviews

6.1.     Een Klanten heeft de mogelijkheid om een review toe te voegen aan de Profielpagina van de Klusser met wie hij contact heeft gehad over uit te voeren werkzaamheden. In de review worden de aldaar gevraagde gegevens door de Klanten verstrekt. Klanten zal bij het plaatsen van een review voldoen aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

6.2.     De inhoud van een review wordt bepaald door een Klanten. Kluslink heeft daar geen invloed op en kan de inhoud van reviews niet controleren. Klanten is zich er van bewust dat reviews over een Klusser geen garantie geven over de kwaliteit van een Klusser en de door hem te verrichten werkzaamheden. Kluslink kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van reviews. Kluslink is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat een Klanten vertrouwt op een op het Platform gepubliceerde review of die op enige andere wijze voortvloeit uit een review.

6.3.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd een review te verwijderen of aan te passen. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding blijkt dat de review onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is, dan wel anderszins niet voldoet aan de Voorwaarden Reviews zoals gepubliceerd op het Platform.

6.4.     Een review dient, naast het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

(a) een review mag geen lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik bevatten;

(b) een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten van een Klusser of een andere Klant of natuurlijke persoon;

(c) een review mag geen links en/of scripts bevatten;

(d) een review mag geen onjuiste of misleidende informatie bevatten; en

(e) een review dient te zijn toegevoegd door de Klanten en dient betrekking te hebben op de Klusser van wie de Klanten een Reactie heeft gekregen en/of waarmee de Klanten een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 7.    Privacy

7.1.     Kluslink verwerkt persoonsgegevens van Klanten ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming en opvolgende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7.2.     Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Kluslink, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

Artikel 8.    Account en informatieverstrekking door de Klanten

8.1.     Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van Kluslink dient Klanten een Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

8.2.     Een Account wordt pas aangemaakt wanneer Kluslink dit schriftelijk per e-mail heeft bevestigd.

8.3.     Kluslink is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) Advertenties, reviews of andere informatie door de Klanten te weigeren of verwijderen indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Klanten in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Klanten eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

8.4.     Om toegang te krijgen tot het Account wordt een wachtwoord aan de Klanten verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Klanten mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Klanten is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart Kluslink voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.5.     Het Account kan indien gewenst op ieder moment worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@Kluslink.nl met het onderwerp ‘Verwijdering Klanten Account’. Indien Kluslink op het Platform de mogelijkheid biedt om het Account te verwijderen, dan kan verwijdering van het Account tevens via die weg plaatsvinden.

8.6.     Door verwijdering van het Account wordt de Overeenkomst tussen partijen opgezegd.

8.7.     Kluslink is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst.

Artikel 9.    Intellectuele eigendomsrechten

9.1.     Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan Kluslink en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Klanten is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, reviews, voorstellen of anderszins.

9.2.     Het is de Klanten niet toegestaan het Platform of enige inhoud daarvan zonder schriftelijke toestemming van Kluslink, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Klanten niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kluslink, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

9.3.     De Klanten garandeert dat de door hem op het Platform geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties en reviews, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Klanten vrijwaart Kluslink volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10.    Uitsluiting

10.1.     Kluslink behoudt zich het recht voor om zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is de Klanten uit te sluiten van elk (verder) gebruik van het Platform en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, indien daar gegronde redenen voor bestaan. Daarvan is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien:

(a) de Klanten op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

(b) de Klanten inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden;

(c) Kluslink een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat de Klanten zich schuldig maakt aan fraude, oplichting, valsheid in geschrifte en/of andere strafbare feiten en Klanten niet kan aantonen dat daarvan geen sprake is;

(d) de Klanten een uitzendbureau dan wel een daarmee vergelijkbare onderneming drijft en in die hoedanigheid gebruik maakt van de Dienst;

(e) de Klanten via de Dienst commerciële of andere berichten verstuurt met een, naar redelijkerwijs kan worden aangenomen, ander doel dan het verkrijgen van reacties van Klussers voor het uitvoeren van kluswerkzaamheden en/of op enige andere wijze in strijd handelt met artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden;

(f) de Klanten in strijd handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving; en

(g) de Klanten medewerkers van Kluslink of Klussers onheus bejegent d.m.v. smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik.

Artikel 11.    Overmacht

11.1.     Kluslink is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Kluslink gebruikt maakt, hacks en internet storingen.

Artikel 12.    Aansprakelijkheid Kluslink

12.1.     Kluslink is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Kluslink. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Klanten redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Kluslink te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Kluslink wel aan de Dienst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

12.2.     De totale aansprakelijkheid van Kluslink zal nimmer meer bedragen dan een bedrag van € 200,00.

12.3.     Iedere aansprakelijkheid van Kluslink voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Kluslink niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Klanten die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van het Platform en/of de Diensten.

Artikel 13.    Verwijzingen

13.1.     Het Platform bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Kluslink heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid, waaronder het privacy beleid. Kluslink raadt de Klanten aan om voor het gebruik van die websites kennis te nemen van de (algemene) voorwaarden en privacy policy van die websites.

Artikel 14.    Beveiliging

14.1.     Kluslink spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en enige vorm van onrechtmatig gebruik. Kluslink legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 15.    Melding van Inbreuk

15.1.     Advertenties, reviews en andere berichten dienen te worden geplaatst op de wijze zoals op het Platform bepaald en onder vermelding van de op het Platform gevraagde gegevens.

15.2.     Indien een Klanten van mening is dat bepaalde informatie op het Platform onrechtmatig is kan hij dit aan Kluslink melden via de contactinformatie op het Platform. Aan de hand van de door de Klanten op te geven gegevens zal Kluslink de melding in behandeling nemen. De melding zal de voor Kluslink voor de behandeling daarvan noodzakelijke informatie bevatten en de Klanten zal Kluslink op eerste verzoek nadere informatie verstrekken. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door Kluslink worden verwijderd.

Artikel 16.    Geschillen

16.1.     Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten tussen Kluslink en Klanten, ieder gebruik van het Platform en alle daarmee verband houdende geschillen (op welke grond dan ook) is Nederlands recht van toepassing.

16.2.     Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of het gebruik van het Platform, op welke grond dan ook gebaseerd, worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. Indien de Klanten een consument is geldt het voorgaande niet indien de Klanten uiterlijk een maand nadat Kluslink zich op dit artikel heeft beroepen Kluslink er schriftelijk van in kennis stelt dat hij zich wenst te richten tot de rechter die op grond van de derde afdeling van titel twee van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering bevoegd is om over het geschil te oordelen.

Artikel 17.    Tarieven en vergoedingen

17.1.     De Klant is aan Kluslink een vergoeding cq percentage (de “Vergoeding”) verschuldigd indien hij naar aanleiding van een Reactie een Klus accepteert..

17.2.     Alle door Kluslink vermelde prijzen en tarieven luiden in euro’s (€) en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

17.3.     Kluslink ontvangt de Vergoeding van de Klant en zal het afgesproken uurloon en eventuele voorfietskosten zo spoedig mogelijk uitbetalen aan Klusser. Hier kunnen echter geen rechten aan verleend worden. Wel zal Kluslink alles in het werk stellen om de Vergoeding binnen te halen als de klant verzaakt.

17.4.     Kluslink is te allen tijde gerechtigd haar tarieven of haar tariefstructuur aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde wijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen en wijzigingen aan de tariefstructuur 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via het Platform. Indien de Klusser niet akkoord wenst te gaan met de in dit artikel bedoelde wijziging en hij onder deze Algemene Voorwaarden niet al het recht heeft om de Overeenkomst op te zeggen, dan heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met Kluslink volgens de hiervoor in artikel 17.2 en 18.2 omschreven wijze op te zeggen. Het voorgaande geldt niet voor de Vergoeding. Deze kan te allen tijde en zonder nadere aankondiging door Kluslink gewijzigd worden.

17.5.     Kluslink is daarnaast gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen conform de bij het CBS geldende indexeringscijfer voor zakelijke dienstverlening zoals dat wordt gepubliceerd op http://www.cbs.nl/ of op een opvolgende website. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste 1 (één) maand voor de datum van de tariefwijziging. In dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 7 van dit artikel niet.

Artikel 18.    Betaling

18.1.     De Vergoeding wordt door Kluslink in rekening gebracht bij de Klant. En zal binnen de streeftijd van 2 werkdagen op rekening van Klusser staan mits Klant betaald heeft.

18.2.     Betaling vindt plaats door middel van automatische overboeking.  Indien Kluslink op het Platform andere betaalmethoden aanbiedt, kan de betaling ook op die wijze plaatsvinden. De verschuldigde bedragen van Klant worden direct in mindering gebracht bij uitbetaling klusser. Bij terugboekingen of foute rekeningnummers, is Kluslink gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen.

18.3.     Indien de incasso bij Klant niet is geslaagd of, indien een andere wijze van betaling is overeengekomen, indien de Klant de overeengekomen vergoedingen niet tijdig betaalt, wordt dit aan de Klusser medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die nadere termijn niet betaald dan is de Klant automatisch in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie is vereist. De Klant is vanaf dat moment, zonder nadere aankondiging door Kluslink, wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Tevens wordt de Account van desbetreffende Klant vanaf dat moment geblokkeerd en is het plaatsen van Reacties niet meer mogelijk.

18.4.     Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan Kluslink de vordering ter incasso uit handen geven. De Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke (handels)rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimumbedrag van EUR 100,- (honderd euro).

18.5.     Enig beroep door de Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

Druten, Januari 2020

Uitgebreide toelichting omtrent de voorwaarden van reviews

Wat is een review en hoe komt deze tot stand?

Wanneer Klusser en Klanten contact hebben gehad over werkzaamheden of wanneer deze zijn verricht, heeft de Klanten het recht een oordeel te geven over de betreffende Klusser. Dit noemen we een review. Wanneer een Klusser een review heeft verkregen, heeft de Klusser het recht een korte reactie te geven op deze beoordeling. Hierna worden zowel de review als de reactie hierop aangeduid als “review”.

Reviews zijn een belangrijk onderdeel van Kluslink. De reviews bevatten zeer waardevolle informatie voor toekomstige Klanten en zijn een goede graadmeter voor de reputatie van Klussers op Kluslink. Kluslink kan de inhoud van een review niet controleren en daarom nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reviews op Kluslink.

Reviews zijn opgebouwd uit een beoordeling door middel van sterren, al dan niet met een korte toelichting van de Klanten en eventueel een reactie van de Klusser. De Klanten dient een zo helder mogelijk beeld te geven van het verloop van de aangenomen klus door de Klusser. Dit om maximale transparantie naar andere toekomstige klanten van Kluslink te bieden. Op het moment dat een review of opdracht geen helder beeld geeft, kan Kluslink de Klanten en de Klusser verzoeken om extra informatie aan te leveren.

Bij het geven van een review adviseren wij dat deze pas wordt gegeven wanneer er een einde aan de samenwerking komt. Het is niet verstandig om een review te geven wanneer een opdracht nog niet is gestart of nog niet volledig is afgerond.

Wat zijn de regels en voorwaarden voor reviews en reacties daarop?

Een review dient in ieder geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

      Houd er rekening mee dat de toon in de review netjes en correct dient te zijn. Lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik is niet toegestaan.

      In de review mogen geen persoonlijke gegevens staan van de Klusser en/of de Klanten. Ook het opnemen van links of scripts naar andere pagina’s is niet toegestaan. De review dient te zijn gegeven door de Klanten en dient betrekking te hebben op de Klusser die de klus heeft aangenomen en/of (gedeeltelijk) heeft uitgevoerd.

      Wanneer een Klant een review geeft die smadelijk of lasterlijk is, loopt hij het risico aansprakelijk te worden gesteld voor de schade die hij daarmee berokkent. Kluslink behoudt zich het recht om dergelijke reviews te verwijderen of aan te passen zonder daarbij afbreuk te doen aan de helderheid van het verloop van de klus, of de review naar de juiste Klusser te verplaatsen.

De volledige bepalingen die gelden bij het plaatsen van reviews zijn te vinden in onze Algemene Voorwaarden voor Klanten en onze Algemene Voorwaarden voor Klussers.

Kunnen reviews door Kluslink worden verwijderd?

Kluslink kan een review onder andere verwijderen in de volgende gevallen:

      Kluslink heeft een gerechtelijk bevel voor het verwijderen of (al dan niet tijdelijk) offline halen van de review.

      De review bevat smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen of racistisch taalgebruik en/of persoonlijke gegevens van Klusser of Klanten of links of scripts naar andere pagina’s.

      De opdracht in kwestie is nooit aan de betreffende Klusser gegund.

      De review in kwestie gaat over een vervolgopdracht, in plaats van de gekoppelde opdracht.

      De review is verkregen door een Klusser (of familielid) die zichzelf als Klanten heeft voorgedaan.

      De review is gegeven door een andere Klusser waarbij de reviewer zich heeft voorgedaan als Klanten.

      De review is strijdig met onze Algemene Voorwaarden voor Klanten en/of onze Algemene Voorwaarden voor Klussers (afhankelijk van welke set voorwaarden op de klant van toepassing is).

Kunnen reviews aangepast of verwijderd worden door een Klanten of Klusser?

-Gegeven reviews blijven in principe permanent onderdeel van het profiel. Mochten er problemen ontstaan over de kwaliteit of gemaakte afspraken van de klus, dan is het aan de Klusser en de Klanten om hier op een respectvolle manier mee om te gaan en dit onderling op te lossen.

-De gegeven review kan door de Klanten worden gewijzigd of verwijderd met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

-De Klusser kan zijn reactie op de review ook wijzigen of verwijderen met inachtneming van de voorwaarden zoals eerder genoemd.

-Kluslink is te allen tijde gerechtigd tot verwijdering of aanpassing van de review. Zie voor meer informatie onze Algemene Voorwaarden voor Klanten en onze Algemene Voorwaarden voor Klussers.